استاد علی صفایی حائری عین صاد
 
پایگاه مؤسسه فرهنگی هنری لیلة القدر

نهایت یقین، رضاست.

مدت زمان: 0:02:55

تاریخ ثبت: ۱۳۹۷/۱۱/۱۰