استاد علی صفایی حائری عین صاد
 
پایگاه مؤسسه فرهنگی هنری لیلة القدر

شرک فقر و شرک غنا

مدت زمان: 0:04:08

تاریخ ثبت: ۱۳۹۶/۰۸/۱۴