استاد علی صفایی حائری عین صاد
 

نوجوانی و جوانی  (10 تصویر)