استاد علی صفایی حائری عین صاد
 

همایش عرفان اسلامی- تیر ماه 1391  (10 تصویر)