استاد علی صفایی حائری عین صاد
 

گالری عکسهای بیستمین سالگرد ارتحال استاد علی صفایی حائری  (10 تصویر)