استاد علی صفایی حائری عین صاد
 

روز عاشورا بر سر مزار استاد  (5 تصویر)