استاد علی صفایی حائری عین صاد
 

گزارشی تصویری از برزگداشت استاد  (4 تصویر)