استاد علی صفایی حائری عین صاد
 

گزارش تصویری بزرگداشت استاد صفایی1394(گلزار شهدا)  (9 تصویر)