استاد علی صفایی حائری عین صاد
 

پانزدهمین سالگرد رحلت استاد-1393-مشهد  (6 تصویر)