استاد علی صفایی حائری عین صاد
 

تصاویر غرفه انتشارات لیله‌القدر در نمایشگاه کتاب تهران- 93  (6 تصویر)