استاد علی صفایی حائری عین صاد
 

رمضان 1392 مشهد(2)  (9 تصویر)