استاد علی صفایی حائری عین صاد
 

رمضان 1392 مشهد(1)  (10 تصویر)