استاد علی صفایی حائری عین صاد
 

سالگرد 92- مزار استاد  (10 تصویر)