استاد علی صفایی حائری عین صاد
 

نمایشگاه کتاب تهران - 1392  (8 تصویر)