استاد علی صفایی حائری عین صاد
 

در سوگ استاد  (9 تصویر)