استاد علی صفایی حائری عین صاد
 

سازندگی در سفر(2)  (9 تصویر)