استاد علی صفایی حائری عین صاد
 

سازندگی در سفر(1)  (10 تصویر)