استاد علی صفایی حائری عین صاد
 
پایگاه مؤسسه فرهنگی هنری لیلة القدر

پاتوق کتاب (مشهد، شعبه2)

موقعیت: خراسان رضوي / مشهد

نام مسئول: مرتضوي

تلفن: 051-36060811

نشانی: ابتدای بلوار وکیل آباد، زیرگذر پارکت ملت، مجتمع پاتوق کتاب.

شهر: