استاد علی صفایی حائری عین صاد
 
پایگاه مؤسسه فرهنگی هنری لیلة القدر

پاتوق کتاب (یزد)

موقعیت: یزد / یزد

نام مسئول: سالکی

تلفن: 035-36230331

نشانی: بلوار منتظر قائم ،چهار راه فاطمي، کوچه گلشن.

شهر: