استاد علی صفایی حائری عین صاد
 
پایگاه مؤسسه فرهنگی هنری لیلة القدر

پاتوق کتاب (گرگان)

موقعیت: گلستان / گرگان

نام مسئول: ارمی

تلفن: 017-32237880

نشانی: گرگان، مقابل پارك شهر، كوچه بوعلي.

شهر: