استاد علی صفایی حائری عین صاد
 
پایگاه مؤسسه فرهنگی هنری لیلة القدر

پاتوق کتاب (کرمانشاه)

موقعیت: كرمانشاه / كرمانشاه

نام مسئول: صفدري

تلفن: 083-37238411

نشانی: چهارراه مدرس، خیابان پزشكان، پلاك 22.

شهر: