استاد علی صفایی حائری عین صاد
 
پایگاه مؤسسه فرهنگی هنری لیلة القدر

پاتوق کتاب (فرهنگ و اندیشه)

موقعیت: قم / قم

نام مسئول: قاسمی

تلفن: 025-32917727

نشانی: قم، بلوار جمهوري، ساختمان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه ها.

شهر: