استاد علی صفایی حائری عین صاد
 
پایگاه مؤسسه فرهنگی هنری لیلة القدر

پاتوق کتاب (شیراز)

موقعیت: فارس / شیراز

نام مسئول: حسيني

تلفن: 071-32344614

نشانی: خيابان شهيد فقيهي (صورتگر)،نبش خيابان معدل،پاتوق كتاب شيراز.

شهر: