استاد علی صفایی حائری عین صاد
 
پایگاه مؤسسه فرهنگی هنری لیلة القدر

پاتوق کتاب (بیرجند)

موقعیت: خراسان جنوبي / بيرجند

نام مسئول: حسینی

تلفن: 056-32224179

نشانی: خيابان شهداء، نبش شهدا 5.

شهر: